Privacyverklaring

Privacyverklaring

Muziekvereniging Onderling Genoegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Onderling Genoegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Muziekvereniging Onderling Genoegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (oud)verenigingsleden en leveranciers

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Onderling Genoegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het informeren over diverse zaken;
 • De lidmaatschapsovereenkomst;
 • Het aanmeldformulier;
 • De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Onderling Genoegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Rekeningnummer (IBAN).
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Onderling Genoegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Muziekvereniging Onderling Genoegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge/schriftelijke toestemming.
 • Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging Onderling
 • Genoegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
 • Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Onderling Genoegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Muziekvereniging Onderling Genoegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje .
 • Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging Onderling Genoegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Onderling Genoegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Muziekvereniging Onderling Genoegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
 • Informatieverstrekking
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming.
 • Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging Onderling Genoegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Onderling Genoegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men vrijwilliger is en daarna indien van toepassing, alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Contact